NL FR

Welkom

Van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V. is een middelgroot, ruim 100 jarig bestaand aannemingsbedrijf binnen de G.W.W.- sector met als kernactiviteiten:

Recente projecten

N61 DijkbeŽindigingen (KW30 en KW31)

Als onderdeel van het project ‘Reconstructie N61 Hoek-Schoondijke' moet Van der Straaten twee dijkbeëindigingen ontwerpen en maken. Deze twee kunstwerken (KW30 te Schoondijke en KW31 te Hoek) zijn in mei aangebracht en zijn hierdoor de twee eerste kunstwerken die volledig zijn afgerond. Bij KW30 is gebruik gemaakt van onze eigen Hitachi KH125 en trilblok ICE216 en KW31 is aangebracht tijdens een weekendafsluiting van de N61, met twee rupskranen van verhuurbedrijf Guiljam uit Hoek ook met ons trilblok ICE216.

 

Opdrachtgever:

Rasenberg Wegenbouw B.V.
Opdracht: Ontwerpen en realiseren van twee dijkbeëindigingen (KW30 en KW31)
Oplevering: Mei 2013

 

 

Belangrijkste werkzaamheden:

 

 • Ontwerpen en realiseren van 4st damwandschermen
 • Aanbrengen van stalen deksloven
 • Levensduur van minimaal 100jaar
 • Ontworpen op de belasting van onderhoudsvoertuigen

Lees verder

Het ontwerpen en uitvoeren van Rammegors en schorherstel Oosterschelde

Na de bouwvak (augustus 2013) is Van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V. gestart met het project Rammegors. Het project houdt in dat er een afsluitbaar doorlaatmiddel moet worden aangebracht in de Krabbekreekdam.

 

Als gevolg van de Deltawerken is het natuurlijke evenwicht tussen erosie en sedimentatie in de Oosterschelde verstoord. De platen, slikken en schorren in de Oosterschelde kalven hierdoor geleidelijk af. Dit wordt ook wel de zandhonger van de Oosterschelde genoemd. Door de afname van het schorareaal wordt de Oosterschelde minder aantrekkelijk voor de natuur en ook voor de mens.

In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water voert Rijkswaterstaat projecten uit om, per saldo, de natuurkwaliteit van de Oosterschelde te verbeteren. Één van deze projecten is het project "Rammegors en schorherstel Oosterschelde". In dit project is gekozen voor het tegengaan van verdere erosie van het bestaande schor bij Sint-Annaland, en het creëren van nieuwe schorren in het gebied Rammegors door het realiseren van een afsluitbaar doorlaatmiddel in de Krabbenkreekdam. Hierdoor keren eb en vloed terug in het Rammegors en zullen zich nieuwe schorren en slikken ontwikkelen zoals die er ook waren vóór de afsluiting van het gebied.

Het project Rammegors en schorherstel Oosterschelde is een multidisciplinair project waarbij projectbeheersing, omgevingsmanagement en techniek samenkomen. Van Oord Nederland is de directe opdrachtnemer van het project, VDS zal hierbij als onderaannemer fungeren.

Van Oord zal voornamelijk verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en uitvoeren van het schorherstel en VDS is hierbij voornamelijk verantwoordelijk voor ontwerpen en uitvoeren van het doorlaatmiddel zelf. Het doorlaatmiddel zal worden gerealiseerd in twee afzonderlijke bouwkuipen met bemaling; een bouwkuip van ca 16x35 m en een bouwkuip van ca. 16x50 m. Deze bouwkuipen zullen ca. zeven meter worden ontgraven waarin het doorlaatmiddel zal worden gerealiseerd. Het doorlaatmiddel zal bestaan uit drie afzonderlijke betonnen kokers en een schuivenhuis. De betonnen kokers kunnen worden afgesloten door middel van bedienbare schuiven in het schuivenhuis. Heel het doorlaatmiddel zal in het werk worden gestort.

 

Opdrachtgever:       Van Oord 
Opdracht:  Het ontwerpen en uitvoeren van Rammegors en schorherstel Oosterschelde  
Oplevering:  December 2014  

 

 

Belangrijkste werkzaamheden:

 • Aanbrengen 2 afzonderlijke bouwkuipen, bestaande uit damwand met stempeling (gordingen en stempelbuizen)
 • Aanbrengen van de gehele betonconstructie betreffende het doorlaatmiddel
 • Het leveren en aanbrengen van een zestal schuiven
 • Het uitvoeren van diverse bouwkundige aanpassingen in bestaande gebouwen

Lees verder

Ontwerpen en realiseren van ecoduikers en faunatunnels (KW1, 2, 2a, 4, 5, 6, 8, 12, 17, 23 & 24)

Als onderdeel van het project ‘Reconstructie N61 Hoek-Schoondijke' moet Van der Straaten acht

ecoduikers en drie faunatunnels ontwerpen en bouwen. De engineering wordt in zijn geheel begeleid

door Van der Straaten. Tevens wordt het gehele werk onder SE (systems engineering) uitgevoerd. De

duikers (tot 80m lengte) worden opgebouwd uit losse prefab betonelementen. De complete realisatie

wordt gedaan door VDS, van de grondverbetering tot het plaatsen van de elementen, van de

damwandconstructies tot het fabriceren van de leuningen.

De meeste duikers worden in twee fasen aangebracht. De raakvlakken met de overige disciplines

(kabels en leidingen, faseringen, omgeving, etc.) vergen veel aandacht, om deze raakvlakken goed te

kunnen beheersen vervult Van der Straaten een actieve rol zodat zij haar opdrachtgever ontzorgd.

 

Opdrachtgever:       Rasenberg Wegenbouw B.V. 
Opdrach:  Ontwerpen en realiseren van ecoduikers en faunatunnels (KW1, 2, 2a, 4, 5, 6, 8, 12, 17, 23 & 24) 
Oplevering:  Eind 2014  

 

 

Belangrijkste werkzaamheden:

 

 • Ontwerpen en realiseren van 8 ecoduikers en 3 faunatunnels
 • Realiseren van tijdelijke waterhuishouding
 • Plaatsen en monteren van de prefabelementen
 • Leveren en aanbrengen van damwanden
 • Vervaardigen van stalen leuningen in eigen staalwerkplaats
 • Aanbrengen van loopstroken bij de ecoduikers conform faunaleidraad RWS.
 • Levensduur van minimaal 100jaar
 • Ontworpen conform Eurocode en ROK

Lees verder

Opheffen van achterstallig onderhoud en het aanbrengen van ARBO voorzieningen van diverse meetlocaties van het Landelijk Meetnet Water.

In opdracht van Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V.  momenteel in uitvoering het opheffen van achterstallig onderhoud en het aanbrengen van ARBO voorzieningen van diverse meetlocaties van het Landelijk Meetnet Water. 

 

Opdrachtgever:       Rijkswaterstaat CIV 
Opdracht:  Besteknummer 4500216467 
Oplevering:  Juli 2014 
 

 

Werkzaamheden:  

De opdracht van het project "wegwerken achterstallig onderhoud en het aanbrengen van ARBO voorzieningen op perceel 2 van het Landelijk Meetnet Water" bestaat uit totaal 26 meetlocaties waaraan werkzaamheden verricht dienen te worden. De locaties zijn alleen over het water bereikbaar. Het merendeel van de meetopstellingen is verspreid in de Zuidelijke Delta ( Noordzee, Ooster- en Westerschelde, Veerse Meer en Grevelingenmeer) maar er zijn ook nog enkele locaties buiten dit gebied zoals IJsselmeer, Vecht en Hollands Diep.  

 

Het Landelijk Meetnet Water (LMW) heeft een groot maatschappelijk belang in Nederland omdat een groot deel van ons land zich onder de zeespiegel bevindt en verschillende rivieren via Nederland uitmonden in zee. Het is een primaire eis om goed op de hoogte te zijn van waterstanden en debieten zodat er tijdige en adequate maatregelen getroffen kunnen worden in het kader van hoogwaterbeheersing . Ook voor voorspellingen op zee en het toelatingsbeleid voor havens speelt het LMW een grote rol.

 

De opstellingen zijn voorzien van meetinstrumenten met de daarbij behorende datacommunicatiemiddelen voor hydrologische-, meteorologische-, biologische- en/of fysiologische gegevens. 

 

Op totaal 26 locaties van perceel 2 dienen werkzaamheden voorbereid, uitgewerkt en gerealiseerd te worden welke gescheiden zijn naar de volgende disciplines:

 

 • ARBO-aanpassingen :
 • Op alle 26 locaties dienen aanpassingen uitgevoerd te worden

 

 • Opheffen van diverse onderhoudsgebreken ( AOH)
 • Op totaal 14 locaties is sprake van achterstallig onderhoud. Het achterstallige onderhoud omvat veelal het conserveren van de meetopstelling en het uitvoeren van kleine reparaties. De manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd wisselt per locatie en varieert van het volledig verwijderen van de meetvoorziening tot het uitvoeren van de werkzaamheden op locatie.

Lees verder